STAATSCOURANTUitwerkingsplan Molenbeek fase 1 en exploitatieplan Molenbeek, Nunspeet

Aanvraag voor Bestuur | Gemeenten

Met ingang van woensdag 30 januari 2013 ligt in het Klantcontactcentrum (KCC), gedurende vier weken voor eenieder ter inzage het het door het college van burgemeester en wethouders op 22 januari 2013 gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan Molenbeek, fase 1 en gedurende zes weken het op 20 december 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Ontwerp eerste herziening exploitatieplan Molenbeek. Het uitwerkingsplan en het exploitatieplan zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente Nunspeet (www.nunspeet.nl). Op 31 oktober 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State tussenuitspraak gedaan op het uitwerkingsplan Molenbeek, fase 1 en het exploitatieplan Molenbeek en de bestuurlijke lus toegepast. Beide besluiten zijn herzien en hiermee is voldaan aan de tussenuitspraak van de Afdeling. Bij de vaststelling van het exploitatieplan zijn ten opzichte van het ontwerpexploitatieplan wijzigingen doorgevoerd. Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpexploitatieplan wordt verwezen naar het gewijzigd vastgestelde exploitatieplan. Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het exploitatieplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, dan wel door een belanghebbende aan wie niet verweten kan worden dat hij/zij niet tijdig een zienswijze ingediend heeft. Tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht kan een belanghebbende beroep instellen. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor vragen over het uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via doorkiesnummer (0341) 259245 en over het exploitatieplan kunt u contact opnemen met de afdeling Financien via doorkiesnummer (0341) 259317.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nunspeet. Bekijk alle Bekendmakingen nunspeet in .

https://nunspeetkrant.nl/bekendmakingen-nunspeet/

Deel dit bericht:

Redactie Nunspeetkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nunspeetkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nunspeet.

Gerelateerde berichten